Adatkezelés

Bovimex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Adatvédelmi nyilatkozata

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:

Bovimex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Bovimex Kft)

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 5. 2.em. 10.a.

Postacím:

8000 Székesfehérvár. Bátky Zs. Utca 5.

E-mail:

bovimex@bovimex.com

Telefon:

+36 22 348 462

 

 

Adatkezelő: Kovács Borbála Zsuzsanna

2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. §-ban rögzített feladatokat szabályozó törvények.

 

 

Az érintett hozzájárulása

 

3. Az adatkezelés célja:

A Bovimex Kft (továbbiakban Eladó) a www.bovimex.com weboldala használatával, e-mail és hírlevél-feliratkozásokkal, illetve egyéb, tevékenységével kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezelni, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges és arra alkalmas.

Tevékenységünkkel összefüggésben ügyfeleink és weboldalunk felhasználóinak alábbi személyes adatait:

név, cím, e-mail cím, telefonszám

Ezen adatok célja továbbá a termékek kézbesítése, kiállított számlák megküldése céljából kezeljük.

 

4. Adatbiztonság

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk alkalmazott technikai megoldással biztosítható.

 

Az ön által megadott adatokat harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem egyéb indokkal nem adjuk ki, kivéve, ha ahhoz – például más kereskedők ajánlatainak fogadása céljával – ön kifejezetten hozzájárult.

 

5. Sütik

Weboldalunk süti-sávot (cookie-kat) használ, melynek alkalmazásához az ön, mint felhasználó beleegyezését kérjük (ezt a későbbiekben bármikor visszavonhatja itt).

 

Hozzájárulását ehhez a főoldal alján lévő sorban tudja megadni.

Fontos tudnia, hogy a cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy önnek személyre szabott információkat nyújtson, de weboldalunk használata nem kötött ezen alkalmazás elfogadásához.

A „sütik” alkalmazásának elfogadásával weboldalunk csak olyan adatokhoz jut, amelyeket ön egyébként is megad/ megadott, azaz weboldalunk olyan információt a süti-sávnak köszönhetően nem kap, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhet hozzá a számítógépén tárolt fájlokhoz sem.

 

6. Adatkezelés megszüntetése, adattörlés

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor kérje az általunk kezelt adatainak módosítását, törlését, az fent megadott elérhetőségeinken.

 

Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet, a fent megadott elérhetőségeinken.

 

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy az ön rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

7. Harmadik félnek kiadott adatok

Webáruházunk az adatokat az alábbi harmadik félnek adja ki kizárólag a kézbesítés létrejötte céljából:

 

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6

és

GLS GENERAL LOGISTICS System Hungary Kft.

2351 Alsónémedi Európa u. 2.

 

A fenti csomagküldőknek átadott adatok: név, cégnév, cím, telefonszám és/vagy emailcím

 

8. Adatvédelémi incidens

Weboldalunknál belső adatvédelmi felelős feladata az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

  • az érintett személyes adatok körét,

  • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

  • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint

  • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

9. Adakezelés időtartama

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

 

10. Adatkezelési irányelvek

Az Eladó, mint Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő – adott esetben ön - a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

Egyéb esetekben költségtérítést állapítunk meg. A költségtérítés mértékét az Eladó és az érintett fél között létrejött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést kötelesek vagyunk visszatéríteni, amennyiben a panaszos fél adatait jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás iránti kérelme helyesbítéshez vezetett.

 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői minőségünkből eredő kötelezettségünk.

 

11. Adattörlés, adatkezelés felfüggesztése, adatkezelés elleni védekezés, jogok

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Eladó, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az érintett tájékoztatását csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatjuk meg.

 

Ez esetben írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről és módjáról.

 

Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesítjük.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről tájékoztatjuk a panaszost – az Eladó, mint Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:  www.naih.hu

 

Kelt: Székesfehérvár, 2023.09.21.

Vissza