ÁSZF

Általános értékesítési és

szolgáltatási szerződés feltételek

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Bovimex Kft (székhely:8000 Székesfehérvár Vörösmarty tér 5. 2/10, adószám:24700962-2-07), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Bovimex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 5. 2.em 10.a

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bovimex@bovimex.com

Cégjegyzékszáma: 0709024178

Adószáma: 24700962-2-07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Székesfehérvár Megyei Jogú Cégbíróság

Telehelye, iroda: Az elérhetőségek menüpont alatt megtalálható!

Telefonszámai: 0622/348-462

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

A szerződés és webáruház nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: az Impresszumban található

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A Bovimex Kft üzeltpolitikája alapján kiszolgál gazdasági szervezeteket (Zrt, Nyrt, Kft, KKV, E.V. stb) és magánszemélyeket is. Jelen értékesítési és szállítási feltételek – (a továbbiakban: ÁSZF) a Bovimex Kft. (továbbiakban: szállító) azon gazdálkodó szervezet partnereivel (továbbiakban: vevő) létesített, kizárólag nagykereskedelmi üzleti kapcsolatait szabályozzák, amely partnerekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben.

 

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.3. Az ÁSZF hatálya : 2023.10.01.

1.4. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme alatt áll, amely jog védi a weboldal tartalmait így 3. fél engedély nélkül azokat saját marketing, reklám és egyéb célokra nem használhatja fel.

 

1.5. A weboldalon megjelenő termékek adatai, méretei, képei tájékoztató jellegűek, így cégünk az esetleges eltérésekért, gyártó változtatásokért nem vállal felelősséget.

 

 

2. Árajánlatkérés és weboldal használata

 

2.1. A regisztráció során lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni számunkra olyan módon, hogy ez bekerüljön az ügyfeleinkről vezetett nyilvántartásunkba. A regisztrációval létrehozásra kerül saját személyes Bovimex fiókja.

 

2.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, viszont a regisztráció az alábbi kényelmi funkciókat nyújtja:

  • az ajánlatkérési és utána a megrendelési folyamatot kényelmesebbé teszi, hiszen ez esetben a következő ajánlatkérés/vásárlás alkalmával már nem szükséges az újabb részletes adatbevitel;

  • lehetőséget biztosít a Bovimex Kft egyedi ajánlatainak igénybe vételére; az elmulasztott ajánlati határidő utáni újbóli ajánlatkérésre, frissítésre

  • biztosítja a korábbi ajánlatkérések és kedvelt termékek adatainak áttekinthetőségét.

  • Regisztráció profilban könnyedén megváltoztathatja a szállítási vagy székhely címet, esetleges munkahely, tanszék vagy részlegváltás esetén, illetve cégnév váltás esetén a beszerző cég nevét is.

2.3. A www.bovimex.com weboldalon termék árai nem szerepelnek így nem minősül webáruháznak, regisztráció után a termékeket kosárba lehet helyezni, amely gyűjtőkosárból közvetlenül árajánlatot lehet kérni a termékekre.

 

2.4. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

2.5. A regisztráció során létrehozott Bovimex Kft fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatváltozásokat a következő vásárlást megelőzően végezze el.

3. Megrendelés

 

3.1. A szállító írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, e-mailben. A weboldalon keresztül igényelt árajánlatra válaszként történő vásárlás azaz megrendelés során adásvételi szerződés jön létre a vásárló és Bovimex Kft között, melyre jelen feltételek irányadóak.

3.2. A szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a vevő fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás, megrendelés).

3.3.A szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése e-mailben történik (csatolt fájlként). A visszaigazolás nem garantálja a gyártó által vállalt határidőket, amennyiben a termék nincsen raktáron. A visszaigazolás minden esetben általános szállítási határidőket tartalmaz. Egyedi igények és eszközök esetén ez eltérhet.

Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.

Amennyiben a szállítási határidő nem tér el az ajánlatban megadottaktól, úgy szállító fenntartja a jogot és nem köteles megrendelés visszaigazolást küldeni.

3.4. A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket az visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. A szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5 A vevő megrendelésén jelezheti a kért szállítási módot. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a vevőt terheli, kivéve 100.000Ft nettó rendelési érték felett, amikor a szállítás ingyenes.

3.6. Az ÁDR vagy nehéz áru szállítás esetén minden esetben egyedi szállítási költséget kell kalkulálni, melyet ebben az esetben az ajánlathoz csatolunk.

3.7. Szervíz, beszerelési igény esetén egyedi kiszállási költség terheli a vevőt amelyet harmadik fél határoz meg általában km díjban megállapítva. A szervizelés történhet a Bovimex Kft megbízásában valamint ha megrendelő úgy kívánja kiközvetítve, közvetlen kapcsolattal vevő felé.

4. A megrendelés teljesítése, szállítás, garancia és panaszbejelentés, kezelés

4.1 A szállító célja a megrendelések minél hamarabbi, határidőre történő kiszállítása. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy részszállítást végezzen, amikor is egy megrendelést több részletben szállít le. Értelemszerűen a készülék-alkatrész vagy együtt használható több részből álló termék esetén nem teljesülhet részszállítás. Részszállítás esetén csupán egy szállítási díj számolható fel vevő részére.

4.2 A szállító jogában áll meghatározni a szállítási módot. Külön megállapodás vagy díj ellenében igényelt szállítási mód hiányában a vevő nem kötelezheti a szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) aláírásával igazolnia kell a csomag átvételt, illetve hogy a termékek a birtokába kerültek. A vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotról fényképes dokumentációt készíteni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul (24 órán belül) értesíteni kell a szállítót.

4.3. Utólagos tételes átvételnél szállító vállalja a hibás termék cseréjét vagy mennyiségi pótlását, illetve vevő vállalja a felmerült hibás termék és eltérés esetén az okok feltárását valamint a reklamált termék maradéktalan és ép állapotban történő visszajuttatását.

4.4. Vevő elismeri és tudomásul veszi, hogy a visszaigazoláson szereplő határidők nem minősülnek gyártói visszaigazolásnak, így szállító kizárólag a gyártói visszaigazolt határidőt tudja vállalni. Vevő tudomásul veszi hogy a megrendelt termékek beszállítását szállítón kívül álló körülmény is befolyásolhatja, így szállítónak joga van késedelmes kiszállításról értesítést küldeni, és amennyiben a vevő ezt elfogadja, úgy nem jogosult a szállítóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni.

4.5. Vis major esetén szállító nem vállal felelősséget kötelezettségei teljesítéséért, abban az esetben amennyiben a teljesítési körülmények szállítón kívül álló okokból nem megvalósíthatóak. Vis major körülményeknek az alábbiak számítanak: tűz, természeti katasztrófa, nyersanyaghiány, sztrájk, háború, lefoglalás, csőd, egyéb, .

4.6. A vevő köteles az átvétel pontos helyszínét és kapcsolattartó telefonszámát megadni, és az árut a leszállításkor megbízottjával vagy saját maga átvenni, ellenőrizni. Amennyiben a vevő tudomására jut, hogy szállítás közben a termék károsodott (eltört) úgy 24 órán belül köteles szállítónak fényképes panaszkezelési e-mailben jelezni, hogy a termék kicserélését a szállító biztosítani tudja. Ellenkező esetben a termék pótlására, cseréjére a szállító nem vállal garanciát. A kárviselési kockázat vevőre az áru átvételével egyidejűleg átszáll.

4.7 A Vevő saját maga köteles ellenőrizni, hogy a megrendelt és a szállító által leszállított termékek megfelelnek-e a megrendelt termékeknek, illetve a címkén szereplő leírásnak. Szállító kijelenti, hogy a weboldalon található termékek képe esetekben illusztráció és az esetleg gyártó által eszközölt méret, anyag változtatásokért nem vállal felelősséget.

4.8. A megrendelt termék biztonságos szállítóeszközre rakodásáról a szállító köteles gondoskodni. Nehéz áru szállítmány esetén, külsős áruszállító cég megbízásával tudja szállító garantálni a termék(ek) biztonságos leszállítását, amelynek díja a vevőt terheli. Ebben az esetben vevőnek lehetősége van a termék(ek) saját szervezésében történő beszállítatására, amelyre szállító nem vállal garanciát.

4.9 Amennyiben vevő a szállító telephelyén kívánja átvenni a terméket, úgy a termék szakszerű átvételéről, módjának meghatározásáról a vevő köteles gondoskodni. Szállítót ezen esetben semmilyen felelősség nem terheli az átadás átvétel után esetlegesen bekövetkezett kárért.

4.10. Szállító, Vevő panaszát kizárólag írásban fogadja el, amely panaszt levélben vagy e-mailben tudja befogadni, lehetőleg a panaszbejelentés mellett képekkel szemléltetve. Töréskárból vagy szállításból eredő károkat vevőnek szállítás után 24 órával a panaszbejelentést meg kell tenni. Egyéb panasz esetén vevő a panasz teljes leírásával tegye meg a panaszbejelentést, illetve garanciális panasz esetén a gyári sorozat szám megadásával és a számla sorszámával valamint a garancialevél számával együtt kell a panaszbejelentést megtenni. Ellenkező esetben a panaszt szállító nem köteles kezelni. Szállító a garanciális panasz esetén jóhiszeműen jár el, a panaszt jelzi a gyártónak majd a gyártói rendelkezések szerint jár el, azt írásban tudatva vevővel.

5. Garanciális feltételek

5.1. Szállító a termék leszállítása előtt meggyőződik a termék műszaki megfelelőségéről és használhatóságáról. Szállító törekszik a termékek alalpos átvizsgálására, mielőtt azokat leszállítaná.

5.2 Műszaki termékek esetén vevő köteles a termék átviszgálására és kipróbálására, és amennyiben hibát tapasztal az esetleges panaszt 72 órán belül köteles szállítónak jelezni.

5.3. A szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzáadott dokumentációban másképp nem szerepel, a hatályos magyar jogszabályokban kötelezően előírtak kivételével egyéb szavatosságot, vagy jótállást nem vállal. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel igazolni. A szállító vállalja, hogy a reklamációt költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről írásban tájékoztatja a vevőt. A szállító feltételezi a vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, elsődlegesen peren kívüli megegyezésre.

5.4. A szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy gyártói javítását a termék, illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a szállító telephelyén érvényes. Szállító csak alaposan megtisztított termékre tud javítást vállalni, annak ismeretében, hogy vevő milyen oldattal, savval lúggal vagy egyéb anyagokkal használta a terméket. A szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.

5.5. Szállító az egyedi termékek (üvegtechnikai, speciális méret, anyag egyedi kérés alapján) megrendelésének lemondását és visszavételét nem fogadja el, így a megrendelés lemondása csak abban az esetben lehetséges amennyiben a gyártási folyamatok még nem kezdődtek meg, ezek után a termék minimum bekerülési érték megtérítése mellett lehetséges. Szállító ebben az esetben ezen költségeket jogosult vevőnek kiszámlázni.

5.6. A 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon az újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti).

5.7. A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelet tartalmazza. A szállító szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak vagy szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). Amennyiben vevő a teljesítés időpontjában ismerte a hibát és nem tárta azt szállító elé, úgy szállító mentesül a szabatosság feltételei alól.

6. Számlázás és fizetési feltételek

6.1. A számlázás külön megállapodás hiányában vagy egyedi feltételek meghatározása nélkül, minden esetben a szállítást követően maximum 3 munkanapon belül történik.

6.2. Szállító a számla eredeti példányát, és egy darab szállítólevelet vevő általi címre postáz vagy küld e-mailben. Irodánkban történt készpénz vagy bankkártyás fizetés esetén vevő egy db eredeti számlát kap. Az utánvételes csomagok esetén a csomagban található a szállítólevél és számla.

6.3. A számla fizetési módja általánosan 8 nap, viszont első vásárlás esetén kizárólag díjbekérő alapján vagy készpénzben illetve bankkártyával lehetséges fizetni, ezek alól kivételt képeznek az egyedi szerződéssel illetve egyedi fizetési határidővel rendelkező partnereink.

6.4. A vevő késedelmes fizetése esetén a szállítónak jogában áll a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvben megjelölt késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.

6.5. Szállító a vevővel szemben a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak - az MNB késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint - megfelelő forintösszeget érvényesíthet költségátalány címen.

7. Elállási jog

7.1. A fogyasztót (kizárólag természetes személyt) az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerint. (20. § (1) bek.)

7.2. A 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 4. § értelmében: Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Fogyasztó.
A 2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv) 8:1.§ 3. pontja értelmében Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

7.3. Kivételt képeznek az egyedileg gyártatott, készített megrendelt termékek.

7.4 A jogi személyek a Polgári Törvénykönyv értelmében nem minősülnek Fogyasztónak, így a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet szerinti elállási jog a jogi személyeket nem illeti meg. 

8. Záró rendelkezések

8.1. A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

8.2. A jelen szállítási feltételeket a szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de a változtatásnak visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a szállító honlapján folyamatos jelleggel biztosított.

Kelt: Székesfehérvár, 2023.10.03

Kovács Borbála Zsuzsanna

ügyvezető

Letölthető állományok
Vissza